Şikayet/Öneri Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması, Ağaoğlu Özel Sağlık Hizmetleri Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi("Özel Umut Diyaliz Merkezi")’nin en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. Kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu("KVKK") ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verileriniz hakkında detaylı bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Ağaoğlu Özel Sağlık Hizmetleri Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait VERBİS kayıtlarına https://verbis.kvkk.gov.tr adresi üzerinden “Sicil Sorgulama” kısmında yukarıdaki şirket unvanını aratarak ulaşabilirsiniz.

BÖLÜM 1-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI:

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek için kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekanlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

1.1.Şirketimiz Tarafından Hangi Kişisel Verilerinizin İşlendiği

Bu kapsamda tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, tarafımızca elde edilen ve işlemeye konu olacak başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır.

(a) Kimlik Verisi:
Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC kimlik kartı ya da ehliyet fotokopiniz gibi kimlik verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.
(b) İletişim Verisi:
Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.
(c) Sağlık Tanı Verisi:
Muayene ve tetkikler sonucu elde ettiğimiz biyokimya tetkik sonuçları, böbrek biyopsi bilgisi, akciğer grefisi, EKG bilgileri gibi sağlık tanı verilerinizi sağlık hizmetinizin yürütülmesi amacıyla toplamakta ve işlemekteyiz.
(d) Tedavi Verisi:
Tedavi süreciniz boyunca elde edeceğimiz hemodiyaliz tarihleri, seans sayısı, organ nakli tercihi gibi tedavi verilerinizi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla toplamakta ve işlemekteyiz.
(e) Tedavi Sonucu Verisi:
Tedavinizin yaşamsal veya tıbbı bakımdan olumlu veya olumsuz sonuçlanması halinde buna ilişkin verileri, kanunlarda öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüklerimiz gereği toplamakta ve işlemekteyiz.
(f) Transplantasyon Dosyası Verisi:
Varsa transplantasyon dosyanızda yer alan böbrek nakli konsültasyon verisi, diyaliz türü, diyalize giriş tarihi, boy ve kilo, nakil bilgisi gibi verileri sağlık hizmetinin yürütülmesi amacıyla toplamakta ve işlemekteyiz.
(g) Görsel Veri :
Şirket güvenliği amacıyla güvenlik kamerası kayıtlarında yer alan görsel verilerinizi saklamakta ve işlemekteyiz.

1.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar:

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Ağaoğlu Özel Sağlık Hizmetleri Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizi sağlık hizmetlerinin ifası, planlaması ve finansmanı için aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:
(a) Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
(b) İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
(c) Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
(d) Tedavi masraflarınızın Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından ödenip ödenmeyeceğini kontrol etmek
(e) Kliniğimize kaydınızın gerçekleştirilmesi
(f) Ödemelerin takibi ve alınması
(g) Tedavinizin planlanması ve yürütülmesi
(h) Transplantasyon (böbrek nakli) süreçleri hakkında sizi bilgilendirmek
(ı) Tedavinizde uygulanacak malzemelerin organizasyonu
(i) Diyaliz seanslarınızın ve tedavinizin takibi Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Diyaliz Merkezleri HakkındaYönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve diğer ilgili mevzuatçerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için;
(j) Provizyon alınması
(k) Kimlik doğrulaması yapılması
(l) Periyodik denetimlerin gerçekleştirilmesi
(m) Periyodik tedavi değerlendirmelerinin yapılması
(n) TÜRKDİVES, TDIS ve MEDULA gibi T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan tedavi yönetim sistemlerine girişlerin yapılması
(o) Eski/mülga mevzuat uyarınca tutulması gereken transplantasyon dosyasının yasal saklama süresi içerisinde saklanması
(ö) Kişisel hak ve özgürlüklerinizi her zaman ön planda tutarak Kliniğimizin iç işleyişi ve organizasyonu için;
(p) Tedavinizde kullanılan malzemelerin takibi ve yönetimi

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki veya Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Klinik İçi - Kişisel verileriniz, size sunduğumuz sağlık hizmetinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi amacıyla Kliniğimizde görevli ve tedavinizden ve tedavinizin denetiminden sorumlu hekimler ile bakımınızdan sorumlu hemşirelere aktarılmaktadır.
- Sağlık hizmetine yönelik ücretin ilgili kurum veya kuruluştan tahsili için, yalnızca bu amaçla işlenen veriler, Kliniğimizin İdari İşler departmanı ile paylaşılmaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Hukuki Danışmanlar

- Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için T.C. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
-Hukuki bir uyuşmazlık çıktığı takdirde yalnızca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan kişisel veriler sır saklama yükümlülüğü altında bulunan avukatlarımız ve/veya hukuki danışmanlarımıza aktarılabilir.

BÖLÜM 2-KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir.Bu kapsamda, şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır.Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme)ile imha edilmektedir.

BÖLÜM 3-KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

3.1.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(f) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme,
(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

3.2.Kişisel Veri Sahibinin Hakların ı Kullanması

Kişisel veri sahipleri bölüm 3.1’de (“Kişisel veri sahibinin hakları”)sayılmış haklara ilişkin taleplerini Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesindeki şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirler:

- Yazılı ve imzalı olarak Cennetayağı Mahallesi 785. Sokak No:3 Edremit/BALIKESİR adresine bizzat teslim edilebileceği,
- Noter kanalıyla,
- Şirketimizin agaoglu.edremit@hs04.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı eletronik posta adresi veya sistemimize kayıtlı eletronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletilebilinir.

3.3.Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi

Şirketimiz,kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.Kişisel veri sahibinin, bölüm 3.1.’de ( “Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak şirketimize iletmesi durumunda, şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin Şirketimiz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Şirketimiz tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidi istenebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel: +90 (266) 373 77 78
Mersis No: 0009030383100029
İletişim Linki: edremitumutdiyaliz@hotmail.com
Veri Sahibi Formu: http://www.umutdiyaliz.com
Ağaoğlu Özel Sağlık Hizmetleri Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi: Cennetayağı Mahallesi 785.Sokak No:3 Edremit/BALIKESİR